Perustele Oy:n Yleiset Toimitusehdot

1 Soveltamisala

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Perustele Oy:n (myöh. Perustele) asiakkailleen toimittamiin palveluihin, ellei asiakkaan ja Perustelen välillä ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu. Toimitusehdot eivät koske sellaisia palveluita, joita asiakas hankkii tietoverkon välityksellä muilta palveluntarjoajilta, eikä Perustele vastaa tällaisista palveluista. Toimitusehdot eivät koske matkapuhelinpalveluita. Toimitusehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaan kuluttajansuojalainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Mikäli toimitusehdot ja kuluttaja-asiakkaan lainsäädännön mukaiset oikeudet ovat ristiriidassa keskenään, toimitusehtoja tulkitaan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.

1.2 Määritelmät Asiakas: Sekä kuluttaja- että yritysasiakas. Sopimussuhteessa Perustelen kanssa oleva asiakas vastaa kaikista käyttämistään palveluista ja palvelumaksuista. Kuluttaja-asiakas on luonnollinen henkilö tai yhteisö, joka hankkii Perustelen palveluita pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaa varten. Yritysasiakas on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka hankkii Perustelen palveluita pääasiassa elinkeinotoimintaa varten.

Loppukäyttäjä: asiakkaan edustaja, yksikkö, perheenjäsen tai muu luonnollinen tai juridinen henkilö tai kokonaisuus, joka tosiasiassa käyttää toimitettua palvelua. Kaikki toimitusehdot ja palveluiden erityisehdot koskevat myös loppukäyttäjää, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

Perustelen tarjoamat palvelut voivat olla kaukopuhelupalveluita, tietoliikenneliittymiä, tietoliikennepalveluita ja muita palveluita tai laitteita.

2 Sopimuksen syntyminen ja palvelun tilaaminen

2.1 Sopimus on syntynyt, kun sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tehneet sopimuksen kirjalliseen rinnastettavalla tavalla sähköisesti tai kun asiakas on ryhtynyt käyttämään Perustelen palvelua tai Perustele on hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Tilanteissa, joissa Perustelellä on oikeus vaatia ennakkomaksua tai vakuutta, sopimus syntyy vasta, kun asiakas on toimittanut vaaditun ennakkomaksun tai vakuuden.

2.2 Perustelen tarjoamia lisäpalveluita voi tilata vain asiakas tai tämän valtuuttama taho. Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta tilata lisäpalveluita, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

2.3 Perustelellä on oikeus olla hyväksymättä sopimusta, mikäli

 • a) asiakkaalla on Perustelen tai muun teleyrityksen liittymän tai palvelun käytöstä aiheutuneita riidattomia saatavia maksamatta, tai
 • b) asiakas kieltäytyy toimittamasta kohtuullista vakuutta tai ennakkomaksua, jota Perustelen on toimitusehtojen kohdan 2.5 mukaan vaatinut, tai
 • c) asiakas on toteennäytetyllä tavalla viimeisen vuoden aikana jonkun teleyrityksen liittymää hyväksikäyttäen tahallisesti aiheuttanut teknistä häiriötä yleiselle televerkolle tai muille käyttäjille, tai
 • d) yritysasiakkaan kyseessä ollessa Perustelellä on myös muusta perustellusta syystä oikeus olla hyväksymättä sopimusta.

2.4 Perustelellä on oikeus ennen sopimuksen hyväksymistä ja milloin tahansa sopimuksen voimassa ollessa tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

2.5 Perustelellä on oikeus harkintansa mukaan ennen sopimuksen solmimista tai sopimussuhteen aikana vaatia yritysasiakkaalta vakuuden antamista tai ennakkomaksun suorittamista. Perustelellä on oikeus harkintansa mukaan vaatia ennen sopimuksen solmimista kuluttaja-asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, mikäli

 • a) asiakas on asetettu konkurssiin tai todettu muutoin varattomaksi,
 • b) asiakkaan luottotiedoista ilmenee ilmeinen kyvyttömyys suoriutua sopimuksen mukaisista maksuista,
 • c) asiakkaalla on maksamatta olevia muita kuin velkajärjestelyn piiriin kuuluvia viestintäpalvelumaksuja,
 • d) asiakkaan luottotietoja ei kyetä selvittämään tai
 • e) siihen on muutoin ennakoitavissa olevasta maksukyvyttömyydestä tai siihen verrattavissa olevasta seikasta johtuva erityinen syy. Perustele voi em. tilanteissa asettaa myös erikseen sovittavalla tavalla saldorajoituksen tai luottorajan.

2.6 Perustele perii annetusta vakuudesta saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Perustele ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Perustele palauttaa kuluttaja-asiakkaan vaatimuksesta hänen asettamansa vakuuden heti, kun vakuuden asettamisen perusteet ovat rauenneet.

2.7 Kun sopimus on hyväksytty, Perustelellä on oikeus käyttää asiakkaan antamia yhteystietoja sopimuksen täytäntöönpanoon, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä Perusteleen tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja myynninedistämiseen. Perustele ei käytä asiakastietoja mainos- tai suoramarkkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta.

2.8 Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Perustelelle muutoksista sopimuksessa ilmoitetuissa yhteystiedoissaan, kuten nimi-, osoite-, puhelin-, faksi- ja sähköpostiosoitteissa. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa yhteystiedot ovat ajan tasalla.

3 Palvelun käyttö ja palvelun käyttörajoitukset

3.1 Asiakas vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat laitteet ja ohjelmistot palvelun käyttöön sekä että hänellä on pääsy ja mahdollisuus käyttää palvelua.

3.2 Asiakkaan tulee käyttää palvelua näiden ehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakas vastaa kaikesta palvelun käytöstä ja muusta toiminnasta, joka tapahtuu hänen käyttäjätunnuksellaan tai hänen laitteillaan, oli toiminta suoritettu hänen luvallaan tai ilman hänen lupaaan. Asiakas vastaa myös siitä, että hänen käyttämänsä laitteet ja ohjelmistot ovat asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.

3.3 Asiakas ei saa käyttää palvelua

 • a) laittomaan toimintaan, kuten tekijänoikeuksien loukkaamiseen, kunnianloukkaukseen tai tietomurtoihin,
 • b) palvelun, Perustelen tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamiseen,
 • c) muun teleyrityksen palveluiden häiritsemiseen tai muutoin haitalliseen toimintaan,
 • d) teleyrityksen palveluiden käytön häiritsemiseen,
 • e) palvelun tai sen osan kääntämiseen, muuntamiseen, kääntämiseen, purkamiseen tai muuhun siitä johdettuun toimintaan tai
 • f) mihinkään muuhun näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

3.4 Asiakas vastaa omasta ohjelmistojen ja laitteiden tietoturvasta. Perustele ei vastaa tietoturvavirheistä, tietojen häviämisestä tai siitä, että asiakkaan laitteisto tai ohjelmisto on alttiina viruksille tai muille haitallisille vaikutuksille.

3.5 Perustelellä on oikeus estää palvelun käyttö tai keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos

 • a) asiakas ei noudata näitä ehtoja,
 • b) Perustelellä on syytä epäillä, että palvelua käytetään näiden ehtojen vastaiseen toimintaan tai
 • c) asiakas on laiminlyönyt maksuvelvoitteensa Perusteleelle.

3.6 Perustelellä on oikeus tehdä huoltotöitä ja muita palvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle. Perustelellä on oikeus myös tarvittaessa muuttaa palvelua tai sen toimintaperiaatteita. Perustelellä ei ole velvollisuutta korvata asiakkaalle palvelun käytön tai saatavuuden tilapäisestä keskeytymisestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

3.7 Palvelua koskevat erityisehdot löytyvät palvelua koskevista erityisehdoista, joita sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi.

4 Hinnat ja maksuehdot

4.1 Palvelun käyttö voi olla maksullista. Maksullisten palveluiden hinnoittelu ja maksuehdot määräytyvät erikseen sovittavien ehtojen ja hintojen perusteella. Hinnat voivat sisältää arvonlisäveron tai muita veroja, ellei toisin ole sovittu.

4.2 Maksut tulee suorittaa sovittujen maksuehtojen mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. Maksut on maksettava täsmäytyspäivään mennessä Perusteleelle ilmoitetulle tilille. Myöhästyneistä maksuista voidaan periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

4.3 Mikäli maksut jäävät suorittamatta eräpäivään mennessä, Perustelella on oikeus periä maksamattomat maksut perintätoimenpitein ja periä niistä aiheutuneet perintäkulut.

4.4 Perusteleella on oikeus muuttaa palveluiden hintoja ja muita maksuehtoja. Hintojen ja maksuehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelusopimus maksuttomasti muutosten voimaantulopäivään saakka, mikäli hän ei hyväksy muutoksia.

5 Tietosuoja

5.1 Perustele noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tietosuojakäytäntöjä. Perustele käsittelee asiakkaan antamia henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin.

5.2 Asiakkaalla on oikeus saada tietoa Perusteleen käsittelemistä häntä koskevista henkilötiedoista sekä oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai poistoa.

5.3 Perustele ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei siihen ole lakisääteistä velvoitetta tai se ole tarpeen palveluiden toteuttamiseksi.

5.4 Perustele voi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointitarkoituksiin. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista, mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.

6 Vastuunrajoitus

6.1 Perustele ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun käytöstä tai sen toimimattomuudesta. Perustele ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista tai tuotteista aiheutuvista vahingoista.

6.2 Perustele ei vastaa palvelun käytöstä aiheutuvista tietojen menetyksistä tai vahingoista, ellei tietojen menetyksen tai vahingon syynä ole Perusteleen huolimattomuus tai tahallinen toiminta.

6.3 Perustele ei vastaa mistään palvelun keskeytyksistä tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat force majeure -tilanteista, kuten luonnonmullistuksista, lakkoista, sähkökatkoista tai viranomaisten määräyksistä.

7 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

7.1 Nämä yleiset ehdot ovat voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu.

7.2 Asiakas voi irtisanoa palvelusopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä Perusteleelle kirjallisesti tai sähköpostitse. Palvelusopimus päättyy irtisanomisilmoituksen saapumispäivänä, ellei toisin sovita.

7.3 Perusteleella on oikeus irtisanoa palvelusopimus kirjallisesti tai sähköpostitse, mikäli asiakas rikkoo näitä yleisiä ehtoja eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Perusteleen ilmoittamasta aikarajasta.

7.4 Palvelusopimuksen päättymisen jälkeen asiakkaan tulee lopettaa palvelun käyttö ja palauttaa Perustelelle kaikki mahdolliset asiakkaalle annetut tunnukset, laitteet ja materiaalit.

8 Muut ehdot

8.1 Toimitusehtojen mukaiset kirjalliset ilmoitukset tulee toimittaa. Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.1.2008, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehdot korvaavat kaikki Perusteleen aiemmat yleiset toimitusehdot.

8.2 Perustelellä on oikeus muuttaa toimitusehtoja. Perustele ilmoittaa asiakkaalle uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedotteilla, jotka löytyvät osoitteesta www.perustele.fi. Olennaisista muutoksista Perustele ilmoittaa erikseen kirjallisesti.

8.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Perustelen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

8.4 Perustelellä on oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimus osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle, jolloin Perustelen tulee ilmoittaa siirrosta asiakkaalle etukäteen. Perustelellä on lisäksi oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen saatava voidaan maksaa pätevästi ainoastaan siirron saajalle.