Sisällys


1 Rekisterinpitäjä
2 Rekisterin pitämisen peruste
3 Rekisterin käyttötarkoitus
4 Rekisterin sisältö
5 Säännönmukaiset tietolähteet
6 Tietojen luovutus
7 Rekisterin suojaus
8 Tarkastusoikeus

1 Rekisterinpitäjä


Perustele Oy (Ytunnus:2211015-5)
Jäspilänkatu 18 B 6
04250 KERAVA
Puh. 09-31577800
Rekisterin ylläpitäjät:
Perustele Oy:n nimeämä henkilö

2 Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakas- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Perustele Oy:n palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Perustele Oy:n puhelinneuvonta-, asennus-, neuvonta-, huolto-, korjaus-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin, laitteisto- ja ohjelmistotuotteisiin sekä niihin liittyviin muihin palveluihin liittyen asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan, analysointiin, tilastointiin sekä tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen, tuotteisiin ja palveluihin liittyvien väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan sekä Perustele Oy:n tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Rekisterin tietoja voidaan lisäksi käyttää Perustele Oy:n markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

4 Rekisterin sisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:


- Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero,
- sähköpostiosoite ja kieli.
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, asiakkaan ohjelmistoja, laitteita ja laitteistoja koskevat tiedot, takuutiedot, asiakkaan työasemien etäyhteydessä tarvittavat tiedot, asiakaskontaktihistoria ja palvelun/tuotteen myyjätiedot
- Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
- Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja asiakkaan esittämät, tai muuten esille tulleet potentiaaliset ongelmat tai muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
- Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus

Edellä mainitut tiedot voidaan ryhmitellä tuote-/palveluryhmittäin.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tämän suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä sekä kerätä että päivittää Perustele Oy:n omasta tai kumppanien rekistereistä sekä Suomen Posti Oyj:n (Itella Oyj) ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä vastaavista rekistereistä.

6 Tietojen luovutus

Perustele Oy voi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa luovuttaa asiakastietoja. Perustele Oy voi luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta kaikki tai osa tiedoista saattaa sijaita Perustele Oy:n ulkoisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään muun muassa teknisen käyttöyhteyden avulla. Perustele Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Siinä tapauksessa, että tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan ulkopuolisen palvelun GDPR-yhteensopivuus.

Perustele Oy sitoutuu Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016) perustuen tämän liitteen noudattamiseen.

7 Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Pääkäyttäjä määrittelee käyttäjätunnuksille myös tarvittavan käyttötason. Tiedot kerätään palomuurein, salauksin ja muilla keinoilla suojattuun tietokantoihin. Tietokannat sijaitsevat turvatussa ja vartioiduissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

8 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on myös oikeus tulla unohdetuksi, jolloin kaikki se tieto mikä ei ole lain mukaan säilytettävää, voidaan poistaa asiakastietojärjestelmästä. Tarkastus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:


Perustele Oy
Jäspilänkatu 18 B 6
04250 KERAVA